H İ B

deprem

Personel Alımı Hakkında

Personel Alımı Hakkında

HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

1. Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği’ne (HİB) Uzman Yardımcısı kadrosu için 2 (iki), İdari Memur kadrosu için 7 (yedi), İdari Memur (Engelli) kadrosu için 2 (iki) olmak üzere aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla 11 (onbir) personel alınacaktır.

2-Sınava Katılma Genel Şartları
Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak,
 4. Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tablolarda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
 5. 01/01/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (engelli adaylar hariç)
 6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
 8. Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
 9. TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

       
UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Sınava katılma genel şartlarını sağlamak.
 2. 2020 ve 2021 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1’de belirtilen puan türlerinden en az 70 puan ve yukarı almış olmak.
 3. 2021 ve 2022 ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından ve/veya e-YDS sınavlarından, en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM’ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM’nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.)

TABLO 1.

 
UNVAN
 
FAKÜLTE/BÖLÜM
ÖĞRENİM
SÜRESİ
PUAN
TÜRÜ
ALINACAK
PERSONEL
SAYISI
YABANCI
DİL BİLGİSİ
 
 
Uzman Yardımcısı
İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İletişim fakülteleri, Mühendislik fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret bölümleri 
 
4 YIL
 
 
KPSS P3
 
 
2
 
 
İngilizce

 
 
 
İDARİ MEMUR BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Sınava katılma genel şartlarını sağlamak.
 2. 2020 ve 2021 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarından Tablo 2 ve Tablo 3’te belirtilen puan türlerinden en az 70 puan ve yukarı almış olmak.

TABLO 2.

 
UNVAN
 
FAKÜLTE/BÖLÜM
ÖĞRENİM
SÜRESİ
PUAN
TÜRÜ
ALINACAK
PERSONEL
SAYISI
YABANCI
DİL BİLGİSİ
 
 
 
İdari Memur
İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İletişim fakülteleri,  Mühendislik fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin Kamu Yönetimi,  Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Matematik, İstatistik ve Ekonometri bölümleri 
 
 
4 YIL
 
 
 
KPSS P3
 
 
 
6
 
 
 
 

 
 
TABLO 3.

 
UNVAN
 
FAKÜLTE/BÖLÜM
ÖĞRENİM
SÜRESİ
PUAN
TÜRÜ
ALINACAK
PERSONEL
SAYISI
YABANCI
DİL BİLGİSİ
 
İdari Memur
 
Bilgisayar Programcılığı
 
2 YIL
 
KPSS P93
 
1
 

 

 
 
İDARİ MEMUR (Engelli Personel) BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Sınava katılma genel şartlarını sağlamak.
 2. 2020 ve 2022 yılı Engelli Kamu Personel Seçme Sınavlarından Tablo 4’te belirtilen puan türlerinden en az 70 ve yukarı almış olmak.

TABLO 4.

 
UNVAN
 
FAKÜLTE/BÖLÜM
ÖĞRENİM
SÜRESİ
PUAN
TÜRÜ
ALINACAK
PERSONEL
SAYISI
İdari Memur (Engelli)Ön Lisans Mezunu2 YILEKPSS P22

 
3- Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10’dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır.
4- Başvuruda İstenen Belgeler*

 1. Genel Sekreterliğimiz web sitesinden ( www.hib.org.tr ) temin edilecek İş Talep Formu,
 2. T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)
 3. İki adet vesikalık fotoğraf,
 4. Öğrenim diploması veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,
 5. KPSS Sınav Sonuç Belgesi,
 6. YDS Sınav Sonuç Belgesi, (Uzman Yardımcısı)
 7. Güncel Özgeçmiş (CV)
 8. Adli Sicil Belgesi
 9. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir, E-devlet sistemi üzerinden temin edilen belgeler kabul edilmektedir.

5-Başvuru Adresi
Başvurular 4’üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine 01.08.2022 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.
Adaylar Genel Sekreterliğimizde sadece 1(bir) kadroda görev almak için başvuruda bulunabilecekler; birden fazla kadroya başvuru yapan adayların hiçbir başvurusu işleme konulmayacak, sehven işleme konulsa ve sınavı kazansalar dahi sınavları sonradan iptal edilecektir.
 
6- Sözlü Sınav
Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri, Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav 09.08.2022 Salı günü 10.00 ‘da Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği’nde yapılacaktır.
Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7-Kimlik Belgesi
Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) bulunduracaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.      
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ

 
HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
ADRESTELEFON
YENİBOSNA MERKEZ MAHALLESİ SANAYİ CADDESİ NO:3 DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ
A-BLOK KAT:1 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
0(212) 454 01 00
0(212) 454 05 94