H İ B

deprem

DUYURULAR

Personel Alımı hk.

HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği’ne (HİB) Uzman Yardımcısı kadrosu için 1 (bir) olmak üzere, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla 1 (bir) personel alınacaktır.

2- Sınava Katılma Genel Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tablolarda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

UNVANFAKÜLTE/BÖLÜMÖĞRENİM
SÜRESİ
PUAN
TÜRÜ
ALINACAK
PERSONEL
SAYISI
YABANCI
DİL
BİLGİSİ
Uzman
Yardımcısı
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Kamu Yönetimi
Bölümü
 
 
4 YIL
 
 
KPSS P1
 
 
1
 
 
İngilizce


e) 01/01/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

i) TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

j) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Sınava katılma genel şartlarını sağlamak.

b) 2021 ve 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1’de belirtilen puan türlerinden en az 70 puan ve yukarı almış olmak.

c) 2021 ve 2022 ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından ve/veya e-YDS sınavlarından, en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM’ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM’nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.)

3- Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri, Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav 20.12.2022 Salı günü 09.30 ‘da Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği’nde yapılacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.


4- Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) bulunduracaklardır.


İş Talep Formu


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

HİZMET İHRACATÇILARI
BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
ADRESTELEFON
YENİBOSNA MERKEZ MAHALLESİ
SANAYİ CADDESİ NO:3 DIŞ TİCARET
KOMPLEKSİ
A-BLOK KAT:1
BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
0(212) 454 05 94