H İ B

deprem

DUYURULAR

PERSONEL ALIMI HK

1- HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği’ne (HİB) Bilgisayar Programcılığı kadrosu için 1 (bir) personel olmak üzere aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla 1 (bir) personel alınacaktır.

  2-  Sınava Katılma Genel Şartları

  Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
   1. Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.
   1. 18 yaşını bitirmiş olmak,
   1. Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tablolarda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
   1. 01/01/2024 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
   1. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
   1. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkum olmamak,
   1. Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
   1. TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
   • Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

  3- Yarışma Sınavı

  Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10’dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır

  BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

  1. Sınava katılma genel şartlarını sağlamak.
  2. 2022 ve 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1’de belirtilen puan türlerinden en az 70 puan ve yukarı almış olmak.
  3. 2022, 2023 ve 2024 ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından ve/veya e-YDS sınavlarından, en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM’ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM’nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.)

  TABLO 1.

    UNVAN  FAKÜLTE/BÖLÜMÖĞRENİM SÜRESİPUAN TÜRÜALINACAK PERSONEL SAYISIYABANCI DİL BİLGİSİ
      Bilgisayar ProgramcılığıEn az dört yıl eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümleri ile bilgisayar, elektronik, bilişim mühendisliği ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla yukarıda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak.    4 Yıl    KPSS P3    1    İngilizce

  4- Başvuruda İstenen Belgeler*

  1. Genel Sekreterliğimiz web sitesinden ( www.hib.org.tr ) temin edilecek İş Talep Formu,
  2. T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması gerekmektedir.)
  3. Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
  4. Mezuniyet belgesi (e-devlet üzerinden barkodlu belge),
  5. KPSS Sınav Sonuç Belgesi,
  6. YDS Sınav Sonuç Belgesi,
  7. Güncel Özgeçmiş (CV)
  8. Adli Sicil Belgesi
  9. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

  *Sınavı kazanan adaydan belge asılları istenecektir, E-devlet sistemi üzerinden temin edilen belgeler kabul edilmektedir.

  5-  Başvuru Adresi ve Zamanı

   

  Başvurular 4’üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine 15.07.2024 tarihi saat 17.30’a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

  Adaylar Genel Sekreterliğimizde sadece 1(bir) kadroda görev almak için başvuruda bulunabilecekler; birden fazla kadroya başvuru yapan adayların hiçbir başvurusu işleme konulmayacak, sehven işleme konulsa ve sınavı kazansalar dahi sınavları sonradan iptal edilecektir.

  6-  Sözlü Sınav

  Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri, 22.07.2024 tarihinde Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır.

  Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

  7-  Kimlik Belgesi

  Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  İLETİŞİM BİLGİLERİ

    HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİADRESTELEFON
  YENİBOSNA MERKEZ MAHALLESİ SANAYİ CADDESİ NO:3 DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ A-BLOK KAT:1 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL  0(212) 454 05 94  

  İŞ TALEP FORMU – Buraya tıklayarak erişebilirsiniz