H İ B

deprem

DUYURULAR

Personel Alımı Hk.

HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 1. Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği’ne (HİB) Uzman Yardımcısı kadrosu için 1 (bir), İdari Memur kadrosu için 3 (üç) olmak üzere aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla 4 (dört) personel alınacaktır.

 2. Sınava Katılma Genel Şartları;
  Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.
  3. 18 yaşını bitirmiş olmak, 
  4. Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tablolarda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
  5. 01/01/2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 
  6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
  8. Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
  9. TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
  10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

 3. Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10’dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır

  UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

  1. Sınava katılma genel şartlarını sağlamak.

  2. 2021 ve 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1’de belirtilen puan türlerinden en az 70 puan ve yukarı almış olmak.

  3. 2021, 2022 ve 2023 yılı ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından ve/veya e-YDS sınavlarından, en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM’ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM’nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.)

TABLO 1

UNVAN
FAKÜLTE/BÖLÜM
ÖĞRENİM SÜRESİ
PUAN TÜRÜ
ALINACAK PERSONEL SAYISI
YABANCI DİL BİLGİSİ
UZMAN YARDIMCISI
İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, Mühendislik fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret bölümleri
4 YIL
KPSS P3
1
İngilizce

İDARİ MEMUR BAŞVURU ŞARTLARI

 • Sınava katılma genel şartlarını sağlamak.
 • 2021 ve 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarından Tablo 2’de belirtilen puan türlerinden en az 70 puan ve yukarı almış olmak.

TABLO 2

UNVAN
FAKÜLTE/BÖLÜM
ÖĞRENİM SÜRESİ
PUAN TÜRÜ
ALINACAK PERSONEL SAYISI
YABANCI DİL BİLGİSİ
İDARİ MEMUR
İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, Mühendislik fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Matematik, İstatistik ve Ekonometri bölümleri
4 YIL
KPSS P3
3
-

4. Başvuruda İstenen Belgeler*

  1. Genel Sekreterliğimiz web sitesinden ( www.hib.org.tr ) temin edilecek İş Talep Formu,
  2. T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması gerekmektedir.) 
  3. Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
  4. Öğrenim diploması fotokopisi veya Mezuniyet belgesi (e-devlet üzerinden barkodlu belge), 
  5. KPSS Sınav Sonuç Belgesi,
  6. YDS Sınav Sonuç Belgesi, 
  7. Güncel Özgeçmiş (CV)
  8. Adli Sicil Belgesi
  9. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

   *Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir, E-devlet sistemi üzerinden temin edilen belgeler kabul edilmektedir.

5. Başvuru Adresi ve Zamanı

Başvurular 4’üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine 09/05/2023 tarihi saat 17.30’a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

Adaylar Genel Sekreterliğimizde sadece 1(bir) kadroda görev almak için başvuruda bulunabilecekler; birden fazla kadroya başvuru yapan adayların hiçbir başvurusu işleme konulmayacak, sehven işleme konulsa ve sınavı kazansalar dahi sınavları sonradan iptal edilecektir.

6. Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri, 17/05/2023 tarihinde Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır.

Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7. Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES
TELEFON
HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
YENİBOSNA MERKEZ MAHALLESİ SANAYİ CADDESİ
NO:3 DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ A-BLOK KAT:1
BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
0 (212) 454 05 94