H İ B

deprem

Hizmet İhracatçılarının Döviz Kredilerine Erişim İmkanı!

Hizmet İhracatçılarının Döviz Kredilerine Erişim İmkanı!

Sayın Üyemiz,

Birliğimiz; hizmet sektörleri için döviz kredisi kullanabilme imkânına sahip olabilmesini teminen gerekli mevzuat düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi için Ticaret Bakanlığından talepte bulunmuştur.

Mevzu bahis konu ile ilgili Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığın, talebimizi müteakip, belirtilen sektörlerin finansmana erişimlerinin sağlanması hususunda, ilgili kuruluşlarla görüşmelere başladığı belirtilmiştir.

Söz konusu girişimler çerçevesinde, 3/2/2022 tarihi itibarıyla Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin 15’inci maddesinin sekizinci fıkrasının (c) bendine yapılan ekleme ile “Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından dışarıda yerleşik kişilere verilen eğitim, bilişim, telekomünikasyon, bulut ve veri merkezi işletmeciliği, eğlence ve kültür hizmetlerinden ve dışarıda yerleşiklere yurt dışında yapılan araç kiralama faaliyetlerinden elde edilen gelirler”in “döviz geliri” olarak kabul edilmesinin uygun görülerek; bu çerçevede anılan sektörlerin döviz kredilerinden yararlanmasını sağlayacak önemli bir hukuki altyapının oluşturulduğu belirtilmiştir.

Uygulamanın etkili şekilde ilerlemesini sağlayacak hukuki ve idari tedbirlerin görüşüldüğü anılan toplantı sonucunda; döviz gelirinin tespitinde esas alınacak Yeminli Mali Müşavirlik Raporunun tanziminde yaşanabilecek tereddütlerin önlenmesi amacıyla; yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran yabancı öğrencilere ilişkin olarak bünyelerindeki adres kayıtlarında, “asıl adres”in yurt dışındaki adres, “diğer adres”in ise Türkiye’deki adres olacak şekilde tutulması hususunun önem arz ettiği belirtilmiştir.

Yazıda devamla, toplantıyı müteakip Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından;

  • Yükseköğretim kurumlarımızın yabancı öğrencilerden elde ettiği eğitim gelirlerinin “döviz geliri” olarak kabul edilebilmesi için bedelin “yurt dışından gelmesi” koşulunun aranmayacağı,
  • Gelirin “yurt dışında yerleşik” sayılan öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerine karşılık elde edildiğinin belgelendirilmesinin yeterli görüleceği,
  • Öğrencinin “yurt dışında yerleşik sayılabilmesi için ise yükseköğretim kurumu bünyesinde, yukarıda bahsi geçen düzende bir adres kayıt sisteminin oluşturulmasının önem arz ettiği,

hususunun iletildiği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.